Nationale interesser

Planen berører ikke planlægning af national interesse. Planen berører ikke værdifuldt grundvand,  internationale naturbeskyttelsesområder eller bilag IV arter.