Planlægning i kystnærhedszonen

Alle lokalplanområderne – undtagen delområde 9, Hf. Kaliffenlund i Ullerslev - er beliggende mindre end 3 km fra Storebælt.

De af lokalplanens områder, der ligger i landzone, er omfattet af bestemmelserne i planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet (§ 5a, stk. 3). Jf. § 16, stk. 3 skal der i redegørelsen for lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne.

De af lokalplanens områderne, der ligger i byzone, ligger i "den kystnære del af byzonen" jf. planlovens § 5a stk. 4. For disse områder gælder planlovens bestemmelser i §§ 11 f, stk. 1, 2 og 4, og 16, stk. 5. Jf. § 11 f, stk 4: Kommunalbestyrelsen skal for de kystnære dele af byzonerne vurdere de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på at ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed.

Lokalplanens delområder er i dag bebygget med koloni- og havehuse. Bebyggelsesmulighederne i denne lokalplan svarer i hovedtrækkene til, hvad der allerede er bygget i området i dag, og det vil derfor ikke give anledning til en væsentlig ændring af den visuelle påvirkning af kysten.