Lokalplanområdet

Lokalplanområdet benyttes som erhvervs- og havneområde til erhvervsvirksomheder, herunder havnerelaterede erhverv. Området er en del af Erhvervsområde Øst, der er en af de primære erhvervsområder i Nyborg. Med vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 6 blev området desuden udpeget som erhvervsområde forbeholdt produktionsvirksomheder samt havne- og logistikerhverv.

Figur: Lindholm Havne ligger mellem Nyborg by og naturområdet ved Slipshavn og Knudshovedhalvøen med god tilgængelighed til den nationale infrastruktur over Storebælt. Billede fra 2019.