International naturbeskyttelse

Natura2000 områder

Planområdet ligger ca. 850 m fra det nærmeste Natura 2000 område nr. 116, Storebælt og Vresen, som er udpeget på baggrund af naturtyperne sandbanke, lagune, bugt, rev, strandvold med flerårige planter og kystklint/klippet samt arterne marsvin, edderfugl, dværgterne, fjordterne, klyde, splitterne og havterne. På grund af planens meget lokale udstrækning og karakter, hvor der ikke sker udledning til Natura2000 området, samt afstanden til Natura2000 området, vurderes lokalplanen ikke at kunne påvirke beskyttet natur efter habitatdirektivet.

Bilag IV arter

Nogle dyr og planter er beskyttet af Habitatsbekendtgørelsen, de såkaldte Bilag IV arter. Gennemførsel af planen er ikke mulig, hvis det kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de dyrearter eller voksesteder for de planter, der er nævnt. Der er ikke fundet sjældne, udryddelsestruede planter- og dyrearter eller naturtyper i lokalplanområdet. Der er observeret flere arter af flagermus i området uden for lokalplansområdet (>500 m) samt marsvin, øresvin og almindelig delfin i havneområdet nær lokalplansområdet. Flagermusene vurderes ikke at blive påvirket af lokalplanens realisering, da der ikke findes egnede yngle- og rasteområder inden for planområdet. Havpattedyrene vurderes ligeledes heller ikke at blive påvirket, da der ikke vil ske udledninger til eller påvirkninger af vandmiljøet. Lokalplanen vurderes derfor ikke at være til skade for arter opført på Bilag IV.