Forsyning

Varmeplan

Lokalplanområdet er ikke omfattet af Nyborg Kommunes varmeplan. Området forventes dog udlagt med fjernvarme, som ny bebyggelse skal tilsluttes. Der kan suppleres med alternativ opvarmning eksempelvis solvarme efter regler fastsat af Nyborg Kommune.

Spildevandsplan

Spildevand fra ny bebyggelse skal tilledes Nyborg Centrale Renseanlæg.

I forbindelse med opførelse af ny bebyggelse skal området separatkloakeres, og derfor skal spildevand og regnvand separeres før tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg. Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. Overfladevand skal således håndteres på egen grund via nedsivning, evt. med overløb til regnvandsbassin.

Overfladevand fra veje og fælles parkeringsplads skal afledes til regnvandsbassin med renseforanstaltninger og dernæst til Ladegårdsåen. Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladelsen kan altid kun gives, hvis nedsivningen kan ske uden risiko for grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt, og hvis det kan ske uden ulemper for naboer. 

Der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen. Det forventes, at tillægget stiller krav om, at området separatkloakeres, samt fastlægger en maksimal befæstelsesgrad for området. Overstiges befæstelsesgraden skal der etableres forsinkelse før afledning til regnvandssystemet – eksempelvis via faskine, regnvandsbede eller anden LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand).

Vandforsyning

Lokalplanområdet ligger i et område, der forsynes med vand fra Nyborg Forsyning, Hjulby Bro Vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra vandværket.

Elforsyning

Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af Vores Elnet A/S.