Naturbeskyttelse og beskyttelseslinjer

International beskyttelse, bilag IV arter

I området omkring den planlagte pylon er der observeret lærkefalk, som er på den danske rødliste over udrydningstruede arter. Lærkefalken er en sjælden og spredt forekommende ynglefugl, som vurderes at være moderat truet ifølge rødlisten. Etableringen af en pylon vurderes dog ikke at ville påvirke lærkefalken væsentligt.