Kommuneplanen

Mål og hovedstruktur

Følgende mål i Kommuneplan 2021 er særlig relevant for nærværende planlægning:

Bymidten og havnen i Nyborg:

  • De bynære havnearealer skal udvikles som en sammenhængende og urban del af bymidten, der styrker den samlede oplevelsesværdi.

Planlægningen vurderes at understøtte dette mål ved at muliggøre udvikling af attraktive boliger og erhvervsbygninger med arkitektonisk sammenhæng til klubhusbebyggelsen syd for området og ved at sikre promenadeforløbet langs kajkanten.

Retningslinjer

Følgende retningslinjer i Kommuneplan 2021 er særlig relevant for nærværende planlægning:

Bymidten og havnen i Nyborg:

  • De bynære havnearealer skal udvikles med bebyggelser og udearealer af høj arkitektonisk kvalitet, og hvor den offentlige tilgængelighed i form af sammenhængende promenadeforløb langs vandet, stiforbindelser, pladser og rekreative muligheder prioriteres højt.
  • Nyborg Marina skal udvikles i overensstemmelse med "Helhedsplan for Nyborg Marina 2016".

Planlægningen vurderes at være i tråd med disse retningslinjer.

Kommuneplanrammer

I Kommuneplan 2021 er lokalplanområdet beliggende indenfor rammeområde 1.R.19. 

Kommuneplan 2021’s rammeområde 1.R.19 udlægger området til rekreativt område – lystbådehavn, og fastsætter, at området kan anvendes til maritime aktiviteter så som klubhuse, servicebygninger og sejlerbutikker. Bebyggelse må opføres i op til 7 meters højde og maksimalt i 1½ etage.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende områdets anvendelse, den maksimale tilladte bygningshøjde og etageantallet. Derfor er forslag til kommuneplantillæg nr. 2 fremlagt sideløbende med lokalplanforslaget til offentlig høring.

Med kommuneplantillægget oprettes et nyt rammeområde til blandet bolig og erhverv med mulighed for etage- eller rækkehusboliger og en række erhvervsformål der er forenelige med området ved Nyborg Marina. Med den nye ramme gives mulighed for byggeri i op til 2 etager og max. 9 m. Rammen fastsætter endvidere, at der ikke må etableres mere end 1.600 m2 etageareal.

Figur 8: Nyt rammeområde til blandet bolig og erhverv. Det nye rammeområde erstatter en del af den gældende ramme 1.R.19, der omfatter hele marinaområdet vest for inderhavnen.