Naturbeskyttelsesloven

En del af lokalplanområdet er omfattet af strandbeskyttelseslinjen (§15) hvor indenfor, der ikke må foretages ændring i tilstanden, mv. Der kan dog opnås dispensation til visse arbejder ved ansøgning til Kystdirektoratet, der er myndighed på området.

Lokalplanområdet er omfattet af 300 meter skovbeskyttelseslinje (§17) - markeret med grøn skravering nedenfor - og det forudsættes, at der meddeles dispensation fra denne i forbindelse med placering af bebyggelse, campingvogne og lignende eller i fald der foretages beplantning eller ændringer i terrænet. Nyborg Kommune har dispensationskompetencen.