Baggrund og formål

Baggrund

Nyborg byråd har besluttet at udarbejde nærværende lokalplan for at muliggøre etablering af et større solcelleanlæg ved Nederbyvej i Aunslev. 

Nyborg kommune arbejder for at understøtte såvel nationale, som kommunale målsætninger, om at sikre en grøn omstilling af elproduktionen. Dette gøres blandt andet ved at sikre mulighed for placering af større solcelleanlæg i kommunen. 

Den konkrete placering af rammeområdet begrundes planlægningsmæssigt og funktionelt ud fra et ønske om at øge andelen af vedvarende energianlæg i kommunen, og at det konkrete areal er vurderet egnet til placering af denne type anlæg. Området er relativt fladt, har en høj solindstråling og ligger i et område med få natur- og planmæssige bindinger. Samtidig er der gode muligheder for opkobling til el-nettet, hvor der pt. er ledig kapacitet til at modtage elproduktionen.

Konkret er planlægningen udsprunget af et ønske fra en lokal lodsejer, som gerne vil etablere en vedvarende energiproduktion på sine marker. 

Det ønskede solcelleanlæg optager ca. 26 ha og vil give mulighed for en årlig elproduktion på ca. 25 mio. kWh, hvilket svarer til ca. 5.900 husstandes årlige strømforbrug. 

Formål

Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg med tilhørende tekniske installationer og infrastruktur. 

Lokalplanen skal sikre, at solcelleanlægget placeres under hensyn til det omkringliggende landskab og naboer, og under hensyn til områdets naturinteresser. 

Endelig skal lokalplanen være med til at sikre, at solcelleanlægget fjernes, når driften af anlægget ophører.