Forsyning

El 

Elforsyningen varetages af Vores Elnet A/S.

Vand

Lokalplanområdet forsynes med vand fra Ullerslev vandværk.  

Varme

Lokalplanområdet ligger i et fjernvarmeområde, så ny bebyggelse kan tilsluttes fjernvarme. Der kan suppleres med alternativ opvarmning f.eks. solvarme efter regler fastsat af Nyborg Kommune. Fjernvarme skal afbrydes inden nedrivning af eksisterende bebyggelse. 

Spildevand

Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan 2018-2024. Området er delvist separatkloakeret (kloakopland E06U) og delvist fælleskloakeret (kloakopland E02U). 

  • For det separat kloakerede (grønne) område er der fastsat en max. afløbskoefficient for regnvand på 0,2.
  • For det fælleskloakerede (røde) område er der fastsat en max. afløbskoefficient for overfladevand på 0,3.

Nyborg Kommune og Nyborg Forsyningsselskab (NFS) anbefaler, at ny bebyggelse forberedes til separatkloakering. 

Kortet viser lokalplanområdet i forhold til spildevandsplan 2018-24. Det grønne område er separatkloakeret område, mens det røde område er fælleskloakeret område.