Museumsloven

Det kan ikke udelukkes, at lokalplanområdet rummer jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af Museumslovens § 27.

I det omfang et fortidsminde berøres af et anlægsarbejde, kan dette af Slots- og Kulturstyrelsen kræves standset, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført.

Der er ingen beskyttede fortidsminder eller fredede eller bevaringsværdige bygninger inden for planområdet.

Der er gjort adskillige detektorfund fra yngre jernalder og middelalder på den sydlige del af arealet. Detektorfund og den nære beliggenhed til Ullerslev kirke øger risikoen for at støde på jordfaste fortidsminder på området for eksempel i form af bebyggelsesspor fra den bebyggelse der har været forgænger til det nuværende Ullerslev. Østfyns Museer anbefaler derfor, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse af området for tidligst muligt i forløbet at få et overblik over de kulturhistoriske spor.

På opfordring af bygherren kan Østfyns Museer fremsende en tidsplan for og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jf. Museumslovens § 25). Da forundersøgelsens resultater kan få indflydelse på planlægning og byggemodning i lokalplanområdet, anbefales det bygherren at kontakte Østfyns Museer på et tidligt tidspunkt i projekteringen.

Langs den østlige grænse til lokalplanområdet forløber et dige. Efter museumslovens § 29a følger det, at tilstanden af sten- og jorddiger ikke må ændres.