Lokalplanområdet

Skråfoto fra lokalplanområdet, der er markeret med rød ramme på fotoet.

Lokalplanområdet omfatter grunden Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk, hvor der tidligere har været gartneri. Den hidtidige anvendelse af grunden betyder både, at den relativt store grund kun er sparsomt bebygget i dag, men i stedet fremstår tæt beplantet og med store træer, og at grunden er kortlagt på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven, og der er således viden om, at der har været en branche eller aktivitet på ejendommen, som gør at den kan være forurenet. 

Grunden er afgrænset mod øst af Nyborgvej, der er en del af statsvejen rute 8, af et erhvervsområde ved Tjørnevej mod vest, af parcelhusboliger mod nord og af den tidligere trælast-grund mod syd. Trælasten er en potentiel fremtidig byomdannelsesgrund.

Grunden har et areal på 5711 m², og ejendommen har matrikel nr. 13q Ørbæk By, Ørbæk.  Grunden rummer i dag kun én bolig, men der er også vejadgang over grunden til en anden bolig.