Vej og trafik

Vej- og stiplanlægning

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Holmegade, som i den overordnede vejplan har status som primær fordelingsvej. Der tillades én ind/udkørsel til delområde I. Alternativet kan der etableres ensretning i området således at der etableres én indkørsel og én udkørsel. Derudover må der etableres én ind/ud kørsel til delområde III

Langs Storebæltsvej er der cykelsti til Nyborg bymidte samt til stationen.

Parkering 

Lokalplanen stiller krav til antallet af parkeringspladser tilknyttet sundhedshus og rehabiliteringsboliger. Der skal således etableres 1 p-plads pr. 40 m2 etageareal tilknyttet sundhedshuset og 1 p-plads pr. 100 m2 etageareal tilknyttet rehabiliteringsboliger.

Hvis der eksempelvis opføres 4.200 m2 sundhedshus og 1.400 m2 tilknyttet rehabilitering, så skal der etableres i alt 119 p-pladser i området.

Det endelige antal parkeringspladser vil afhænge af det konkrete projekts disponering af etagearealerne.

Kollektiv transport

Lokalplanområdet ligger under 600 m fra banegården, hvortil der kører tog til København samt Odense og Århus.

Lokalplanområdet ligger under 150 m fra nærmeste busstoppested. Stoppestedet på Strandvejen betjenes pr.
2021 af Fynbus rute 1, 920, 930 og 931.

Togtrafik

I den Nordvestlige del af lokalplanområdet løber der et jernbanespor. Sporet benyttes kun af godstog, og operatøren har oplyst, at der kun er tog på strækningen 1-2 gange om ugen. Toget passerer langsomt gennem området, og det ledsages af flagmand til fods, der sørger for sikre forhold for de øvrige trafikanter. Omfanget af togtransport er så lille, at det vurderes ikke at have nogen indvirkning på lokalplanen andet at der ikke kan bebygges inden for en afstand af 5 meter til sporet.

Trafik

Lokalplanen muliggør etablering af et sundhedshus på op til 5.600 m² på arealet.

Den forventede trafik kan bestemmes ud fra turrater, som er erfaringstal for, hvor mange bilture, der genereres ift. etageareal for forskellige typer af bebyggelse. Miljøstyrelsen har i 1998 udarbejdet turrater, som har været anvendt indtil Vejdirektoratet udgav nye turrater i 2020. Hverken Miljøstyrelsen eller Vejdirektoratet angiver turrater specifikt for sundhedshuse, men for funktioner som f.eks. biblioteker, kulturelle formål, daginstitutioner og butikker er der turrater i størrelsesorden 6-30 ture pr. 100 m².

Nyborg Kommune har ud fra den forventede anvendelse skønnet, at der i alt vil være 550 patienter og 70 ansatte på en gennemsnitlig dag. Hertil kommer ca. 60 frivillige hjælpere fra patientforeninger osv.

Det må antages, at størstedelen af patienterne kommer i bil, mens der blandt personale og frivillige er en højere andel som benytter cykel eller kollektiv trafik.

Hvis det antages, at 90 % af patienterne og 50 % af de øvrige benytter bil, vil der på en gennemsnitsdag være 560 biler, der ankommer til sundhedshuset. Det svarer til 1.120 ture, da hver bil genererer to ture, nemlig til og fra sundhedshuset.

I forhold til etagearealet på 5.600 m² svarer det til, at der genereres 20,0 bilture pr. 100 m², hvilket er i god overensstemmelse med de nævnte turrater fra Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet.

I et sundhedshus er der ikke markante spidstimer, i modsætning til f.eks. boliger og butikker, hvor trafikken er koncentreret om bestemte tidspunkter. I et sundhedshus ankommer patienter jævnt fordelt over hele dagen, hvilket betyder at trafikken også er jævnt fordelt. Om morgenen, når personalet møder, vil der dog være lidt flere indkørende biler, og tilsvarende vil der være lidt flere udkørende
om eftermiddagen.

Med en daglig åbningstid på 8 timer vil der således være ca. 140 bilture pr. time, fordelt på 70 biler til sundhedshuset og 70 biler fra sundhedshuset.

I den travleste time om morgenen kan der forventes lidt over 100 biler til sundhedshuset, og tilsvarende vil der i eftermiddagsspidstimen være lidt over 100 udkørende.

Langt den største del af trafikken vil være orienteret mod nord, hvor der er adgang til Storebæltsvej, der er den overordnede forbindelse mellem centrum og motorvejen.

I forbindelse med planlægningen for et sundhedshus har  rådgivningsvirksomheden COWI for Nyborg Kommune udarbejdet en beregning af konsekvenserne af den nye trafik omkring rundkørslen ved Storebæltsvej/ Holmegade. Her er der beregnet ud fra et scenarie hvor alle omkringliggende byggemuligheder udbygges fuldt. Herunder området ved Lynfrosten, Banegårdsalle, Bryggerivej samt restrummelighederne langs Enghavevej. Konklusionen på trafikbelastningen er at hvis alle lokalplanområderne udbygges fuldt ud, vil trafikken nå et omfang, der kan skabe afviklingsproblemer i rundkørslen Storebæltsvej/Enghavevej. I så fald kan rundkørslen ændres eller omlægges. F.eks. kan den ændres til et signalreguleret kryds, eller den nuværende rundkørsel kan udvides med ekstra spor eller højresvingsshunts. En videre planlægning af dette vil dog kræve en nærmere samlet vurdering af de forskellige projekter.

Knudshovedvej og krydset Holmens Boulevard/Banegade/Holmegade 

Lokalplanen er med til at sikre, at der er plads til at opgradere den del af Knudshovedvej, som ligger umiddelbart øst for lokalplanområdet. Den aktuelle vejstrækning på Knudshovedvej er meget smal – enkelte steder under 2,5 m. Der er ydermere ikke fortov på strækningen. Lokalplanen skal sikre, at der er plads til en opgradering af denne del af Knudshovedvej med blandt andet fortov. Dvs. at der skal være plads til et vejudlæg på i alt 7,5 m. Vejudlægget vil fordre en ændring i den matrikulære afgrænsning mellem vejen og grundstykket for sundhedshuset. 

En realisering af lokalplanen vil medføre øget trafik på Holmens Boulevard, samt Banegade og Holmegade, hvorfra der skal etableres adgang til parkeringspladser tilknyttet sundhedshuset. Som en afledt effekt af det nye byggeri skal krydset Holmens Boulevard/Banegade/Holmegade vurderes med henblik på at højne trafiksikkerheden for bløde trafikanter.