Baggrund og formål

Baggrund

Nyborg byråd har truffet beslutning om udarbejdelse af denne lokalplan, der muliggør henholdsvis boligbebyggelse og et grønt område inden for lokalplanområdet. I området ved Nyborg Station og Svanedamsparken har der i flere år været behov for en ny arealfordeling, der tilgodeser kommende arealanvendelse til nye stationsnære parkeringsarealer, placering af en ny kompaktbusterminal samt at opdatere mulighederne for et moderne og tidssvarende boligbyggeri ved Banegårdsalléen, som følge af at den hidtidige lokalplan 100 aldrig er blevet realiseret. Samtidigt er der to skoler i området, hvor Nyborg Kommune gerne vil skabe bedre og sikre skoleveje og så vidt muligt adskille trafiktyper, så gående og cyklende får bedre betingelser.

Lokalplanen bygger ovenpå intentionerne fra strategien "En samlet by", som anviser et samlet strategisk greb for udviklingen af det centrale Nyborg. Strategien peger på at sikre kvalitet ved byens ankomstpunkter, som styrker byens identitet. Strategien peger desuden på at understøtte forbindelser, mødesteder og aktive funktioner, som sikrer bylivet. Der har desuden været et indledende arbejde med inddragelse af interessenter i området ved Nyborg Station og Svanedammen, som skal ses i forlængelse af strategiplanen En samlet by.

Figur 1: Det overordnede greb fra det indledende arbejde med en ny helhedsplan for området ved stationen og Svanedammen.

 

Hidtil har lokalplan 100 muliggjort boligbyggeri på begge sider af Banegårdsalléen ved siden af Birkhovedskolen og ned mod Svanedammen. Det indledende arbejde med at gentænke området har givet mulighed for at skabe en byforbindelse mellem Nyborg Station og by samtidigt med, at der skabes en grøn forbindelse, der binder området op på byens øvrige grønne forbindelser med voldanlægget rundt om Nyborgs middelalderby. Der er derfor arbejdet videre med at samle boligbyggeriet i ét samlet delområde ned mod Svanedammen og give mulighed for et parkstrøg mellem Birkhovedskolen og Banegårdsalléen, der er den visuelle forbindelse mellem stationen og byen. Samtidigt er der konkret interesse for byggeretten fra en investor. Alt dette tilsammen er baggrunden for, at der er sat gang i denne lokalplan for området.

Formål

Formålet med lokalplanen er primært at muliggøre opførelse af bebyggelse til boligformål med mulighed for mindre serviceerhverv. Lokalplanen muliggør i alt 9.000 m2 byggeri primært til boligformål inkl. fælleshuse. Det er samme byggemulighed som den hidtidige lokalplan 100. Lokalplanen har til formål at sikre at boligbyggeriet giver en bymæssig forbindelse ud mod Nyborg Station og Banegårdsalléen, som binder station og by sammen med et sammenhængende arkitektonisk udtryk med et gennemgående materialevalg i tegl. Formålet med planen er også at skabe variation i etagehøjder og facadeudtryk. Lokalplanen skal desuden sikre at al bebyggelse i planområdet klimasikres, da området historisk var havbund, og senere et oversvømmelsesareal i forbindelse med Nyborg Fæstning. Med lokalplanen sikres der to offentlig forbindelser gennem boligområdet mellem Banegårdsalléen og stisystemet i Svanedammen. Byggeriet må opføres som karrélignende bebyggelsesstrukturer, forstået som bebyggelse på minimum tre sider af en boligblok rundt om et gårdrum, med mulighed for enkelte gennembrud i bebyggelsen.

Lokalplanen fastsætter rammer for et offentligt parkstrøg, der med lokalplanen udlægges til rekreativt område, og som skal skabe en grøn forbindelsen mellem Nyborg Station og Lille Svanedam. Dermed understøttes en grøn sammenhæng ind til Nyborg By og voldanlægget rundt om de centrale dele af byen. Med lokalplanen sikres det at offentligheden fortsat kan færdes i området med tydelige forbindelser mellem station og by. 

Lokalplanen opdeles i 4 delområder:

  • delområde 1 er primært til boligformål
  • delområde 2 er parkeringsområde
  • delområde 3 er et rekreativt område i form af et parkstrøg
  • delområde 4 fastholdes som vejudlæg

Planområdets historie

Området er historisk set et vådområde, som navnet også antyder. Området var indtil nedlæggelsen af Nyborg fæstning i 1869 en del af byens forsvar mod øst og kunne i krigstid oversvømmes med vand fra voldgravssystemet, som vanskeliggjorde fjendens adgang til byen her. Mod Nord og øst havde Nyborg udviklede fæstningsanlæg med høje volde og udstrakte voldgrave, men her mod øst og nordøst var dette ikke nødvendig, da området og Svanedammen er sumpet inddæmmet havbund og nemt lod sig oversvømme.

Området mistede i første del af 1700-tallet vandforsyning fra Hjulby Å, og dermed er området siden langsomt tørret ud. Det betyder at området i dag har nogle særlige jordbundsforhold, der gør et fokus på fundering væsentligt i forbindelse med byggeri.

Færge- og jernbane

Området har spillet en central rolle i færge- og jernbanehistorien, som et trafikalt knudepunkt i Danmark. Den tidligere station ligger sydvest for planområdet på Enghavevej, og Området ved svanedammen har i mange år fungeret som sporområde ned forbi den tidligere station og videre mod sydvest til de tidligere færgelejer ved Yderpiererne.

Billede 2 (tv): Sporarealer taget 7. maj 1979. Øverst til venstre ses voldanlægget, og til højre i billedet over sporene ses Birkhovedskolen. Planområdet er syd for skolen, ned mod Svanedammen. 

Billede 3 (th): Sporarealer tager 4. juni 1981. Øverst i billedet ses havnen og forbindelsen mod færgelejerne, og cirka midt for til venstre i billedet er lokalplanområdet.

Nyt byudviklingsområde

Med Storebæltsbroen og jernbanetunnellen der blev indviet i 1997 og bilforbindelsen i 1998, skete der et skift i planområdets anvendelse. Nedlæggelse af færgeforbindelsen til Sjælland, betød at de gamle sporarealer skulle gentænkes, som en del af Nyborg by. En del af planområdet blev derfor udlagt til boligområde, og sammen med anlæggelsen af Svanedamsparken skulle det give en både grøn og bymæssig sammenhæng mellem den nye station og Nyborg by. Langs Banegårdsalléen blev der udlagt to byggefelter, ét på hver side af alléen, som kunne rumme i alt ca. 9000 m2 boligbyggeri i form af punkthuse. Planen for området, lokalplan nr. 100, blev vedtaget i oktober 1999. Planen er aldrig blevet realiseret, og siden er tiden løbet fra den type byggeri som lokalplanen gav mulighed for. Denne lokalplan aflyser delvist lokalplan 100.

Figur 4: Udklip fra lokalplan nr. 100, der viser de hidtidige planer for punkthuse langs Banegårdsalléen.