Bestemmelser

I henhold til § 15 i lov om planlægning (lovbek. nr. 1157 af 01/07/2020) fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanområdet.

1.1 Det er lokalplanens formål:

  • at give mulighed for etablering af et område til vedvarende energiproduktion i form af solceller. 
  • at sikre, at anlæg og bebyggelse placeres og udformes under hensyn til områdets landskabs-, natur- og nabointeresser. 
  • at fastlægge bestemmelser om afskærmende beplantning. 
  • at sikre, at solcelleanlæg samt byggeri i tilknytning hertil fjernes, når anlæggets drift ophører og at området reetableres til landbrugsformål.    

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 17aa og del af 19a, Aunslev By, Aunslev.  

2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone. 

 

 

Lokalplanen erstatter landzonetilladelser til byggeri, anlæg mv., som beskrevet i nærværende lokalplan, jf. planlovens § 15 stk. 4. Se også §11 om bonusvirkning. 

3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til tekniske anlæg for energiproduktion i form af solceller med tilhørende tekniske bygninger og anlæg, der er nødvendige for solcelleanlæggets drift.  

3.2 Området skal reetableres til landbrugsformål, når elproduktionen fra solcelleanlægget ophører. Solcellepaneler inkl. fundamenter, tekniske bygninger og anlæg samt arbejdsarealer og veje tilknyttet anlægget skal fjernes af grundejer inden ét år efter, at driften er ophørt.

4.1 Området må ikke udstykkes. 

 

 

5.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske via eksisterende overkørsel ved Nederbyvej 22 - se kortbilag 2.  

5.2 Indenfor lokalplanområdet må der kun anlægges veje, pladser og vendepladser, som er nødvendige for solenergianlæggets etablering, drift og vedligehold. Interne veje må ikke anlægges næremere end 0,5 m fra beskyttede diger og §3 beskyttede naturarealer.  

5.3. Udover eksisterende intern vej, som er anlagt med asfalt, så skal eventuelt nye interne veje, pladser og vendepladser anlægges som grusveje eller andet permeabelt materiale.  

6.1 Der må opsættes ét henvisningsskilt ved indkørsel til lokalplanområdet, som højst må have et omfang af 0,5 m2. Derudover må der ikke opsættes skilte og reklamer på anlæg, hegn eller bygninger.

6.2 Der må ikke etableres permanent belysning inden for lokalplanområdet.

7.1 Solcellepaneler skal så vidt muligt opstilles i lige, parallelle rækker med samme indbyrdes afstand.   

7.2 Solcellepaneler med tilhørende tekniske bygninger og anlæg må ikke opstilles nærmere 2 m fra eksisterende beskyttede jorddiger og ikke nærmere end 5 m fra § 3 beskyttet naturareal (mose). For placering af trådhegn og afskærmende beplantning henvises til § 9. 

7.3 Solcellepaneler, bebyggelse og anlæg må ikke overstige en højde på 3,5 m over terræn. Undtaget er: 

  • En krafttransformer og et apparat-hus som må antage en maksimal højde på 6 m over terræn. 
  • Vejrstationer, lynafledere og lignende mindre anordninger.  

7.4 Transformer- og teknikbygninger under 3,5 m, samt eventuelle læskure til græssende dyr kan placeres frit indenfor lokalplanområdets afgrænsning. Dog skal § 7.2 respekteres.  

7.5. Transformer- og teknikbygninger over 3,5 m skal enten placeres indenfor byggefelt A eller byggefelt B, jf. kortbilag 2. Disse bygninger skal derudover placeres samlet indenfor det pågældende byggefelt på et område på maksimalt 20 x 30 m. 

7.6 Der kan inden for lokalplanområdet opstilles læskure til brug for græssende dyr med et samlet areal på maks. 100 m2. Læskure må maksimalt være 3,5 m høje. 

Det samlede tekniske anlæg skal respektere private tinglyste deklarationer, herunder afstand til jernbanen mod syd samt et 6 m bredt tracé under højspændingsledningerne, der krydser en del af lokalplanområdet.  

Vedrørende respektafstande til beskyttede diger og beskyttede naturarealer henvises også til figur 1-3 i lokalplanens redegørelse om planens indhold.

8.1 Alle solcellepaneler skal fremtræde ens, hvad angår type, højde, hældning og farve.  ​

8.2 Solcellepaneler skal være anti-refleksbehandlet.  

8.3 Tekniske bygninger må kun udføres i afdæmpede og mørke jordfarver i grønt, gråt eller sort.  

8.4 Læskure må kun opføres med facader i træ eller stål. Læskure skal fremstå ubehandlet, eller malet i afdæmpede og mørke jordfarver i grønt, gråt eller sort.

 

9.1 De eksisterende beskyttede jorddiger, vist på kortbilag 2, skal bevares. 

9.2 Der må ikke foretages terrænreguleringer indenfor planområdet større end +/- 0,5 m i forhold til det oprindelige terræn. 

9.3 Der kan etableres et trådhegn med en maks. højde på 2 m inden for lokalplanområdet. Trådhegnet skal udføres som et bredmasket vildthegn, som enten hæves over terræn eller har så store masker i bunden, at hegnet ikke virker som en barriere for mindre dyr. Dvs. maskestørrelsen i bunden af hegnet må ikke være mindre end 15 x 15 cm. Evt. trådhegn må ikke placeres nærmere beskyttede diger end 0,5 m og ikke nærmere §3 beskyttede naturområder end 5 m. 

9.4 Der skal etableres et afskærmende beplantningsbælte bestående af tre rækker blandede buske og træer på strækningerne anvist på kortbilag 2. Beplantningen må ikke etableres nærmere de beskyttede diger end 2 m. 

9.5 Arealer under og mellem solcellepanelerne skal tilsås med græsser og urter.   

 

Vedrørende respektafstande til beskyttede diger og beskyttede naturarealer henvises også til figur 1-3 i lokalplanens redegørelse om planens indhold. 

10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den afskærmende beplantning er etableret, jf. § 9.4. 

11.1. Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser efter planlovens § 35, stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens gennemførsel. 

11.2 Lokalplanens bonusvirkning jf. § 11.1 meddeles på vilkår af, at solcelleanlægget samt de øvrige installationer og konstruktioner fjernes senest et år efter anvendelsens ophør. 

En lokalplan fastlægger udviklingen af et område, og der må når, planen er vedtaget, ikke etableres byggeri eller anlæg i modstrid med planen.

Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold. Byggeri og anlæg, som er lovligt etableret før lokalplanen, kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke pligt til at etablere de byggerier og anlæg som lokalplanen beskriver, men når de etableres skal det ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

Dispensation fra lokalplanen (Planlovens §§ 19 og 20)

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Ekspropriation efter lokalplanen

Byrådet kan i medfør af § 47, stk. 1, i planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelse af almene samfundsinteresser.

Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grundlovens § 73 kun ske ifølge lov hvor almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstatning.

Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være opfyldt ved en ekspropriation. Ekspropriationen skal således være lovlig, nødvendig og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af ekspropriationsformålet. Herudover skal ekspropriationen være rimelig i den konkrete situation.