Planens indhold

Denne lokalplan giver mulighed for at etablere tæt-lav og åben-lav boliger ved Spurvevej i Ørbæk. Planen fastsætter bestemmelser for de nye boligers placering, højde og hvordan de må se ud for at sikre, at de passes ind i områdets eksisterende udtryk.

Bebyggelsesprocenten for åben-lav fastsættes til 30 for den enkelte ejendom. Bebyggelsesprocenten for tæt-lav fastsættes til 40 for den enkelte ejendom.

For tæt-lav bebyggelse gælder, at hver grund skal være min. 250 m², så der sikres plads til en lille have, carport, udhus mv. til hver bolig. Og for åben-lav bebyggelse gælder, at grunde ikke må udstykkes mindre end 700 m².

Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1½ etager, og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter. Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer (glansværdi skal være under 10).

Hegning mod rekreative områder og det åbne land må kun etableres som levende hegn, eventuelt suppleret med trådhegn. Etablering af levende hegn mod landskab og mod rekreative områder skal altid ske med egnshjemmehørende træer og planter.

Bilag 3 og 4 viser eksempler på indretninger af området til henholdsvis tæt-lav boliger og åben-lav boliger.

Vejadgang og parkering

Udover at fastsætte bestemmelser for udformningen og udseendet af bygninger, så fastsætter planen en række bestemmelser for, hvordan området i øvrigt kan indrettes. Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Spurvevej med vejadgang til området fra vest, som vist på Bilag 2. Den planlagte boligvej inden for lokalplanområdet får status som privat fællesvej.

Planen kræver, at der indrettes tilstrækkelige parkeringsarealer, hvilket vil sige min. 1½ parkeringspladser pr. bolig ved tæt-lav bebyggelse og min. 2 parkeringspladser pr. bolig ved åben-lav bebyggelse.

Planen fastsætter, at der skal skabes stiforbindelser fra Spurvevej til hhv. Libavej mod øst samt til det grønne område mod sydøst.

Grønne områder og vandhåndtering

Ved nye bebyggelser skal der udlægges fri- og opholdsarealer af en passende størrelse afhængigt af bebyggelsernes anvendelse, omfang, karakter og beliggenhed.

Det fælles fri- og opholdsareal skal fremstå overvejende i græs, blomster og urter med buske og træer og evt. bede og køkkenhave/højbede. Der skal inden for det fælles friareal etableres et aktivitets- eller opholdsområde, f.eks. i form af en legeplads, en fælles bål- eller grillplads, en motionsplads eller lignende. Aktivitets- eller opholdsområdet skal målrettes områdets fremtidige beboere.

Lokalplanområdet ligger tæt på Ørbæk Vandværk og i et område med store grundvandsinteresser. Det er derfor vigtigt, at der dels sikres en fortsat nedsivning af regnvand fra området, dels sikres, at der ikke nedsives vand med miljøfremmede stoffer i. Det betyder, at vand fra veje og parkeringsarealer og andre overflader, hvor der er risiko for udvaskning af miljøfremmede stoffer, skal ledes til regnvandssystemet. Herudover er nedsivning af regnvand ønskeligt. Regnvand fra tage og befæstede arealer skal nedsives via faskiner for at undgå belastning af kloaksystemet.

For at sikre, at området kan håndtere store regnmængder på egen grund, f.eks. ifm. en fremtidig ekstrem nedbørshændelse, kan de udlagte friarealer benyttes til opstuvning af regnvand. Lokalplanen giver derfor mulighed for, at der terrænreguleres på grunden, så der opnås et fald mod regnvandsbassiner, der kan benyttes til friarealer, når de ikke indeholder vand, hvor regnvandet kan samles i sådanne situationer.

Det er en forudsætning for terrænreguleringen, at den ikke medfører negative konsekvenser for overfladevandet på nabogrunde.

Tilgængelighed

Veje, stier og opholdsarealer skal af hensyn til handicappede brugere så vidt muligt udformes efter anvisningerne i DS-håndbogen "Udearealer for alle". I tilfælde, hvor det ikke kan opfyldes fuldstændigt, skal der laves løsninger som tilgodeser så mange handicappede brugere som muligt.