Planens indhold

Planen justerer den maksimale bygningshøjde fastsat i gældende lokalplan nr. 222 på 12,5 meter til 20 meter. Samtidig specificeres det i bestemmelsen vedr. bebyggelsens omfang, at bebyggelse over 12,5 meter skal placeres inden for det på kortbilag 2 angive byggefelt. Byggefeltet er efter høringsfasen ændret, så bebyggelse over 12,5 meter i højden skal placeres med større afstand til volden mod vest (op til 90 meter fra voldens base). Dermed sikres det, at den højere bebyggelse placeres, så den får mindst mulig visuel påvirkning af omgivelserne.  

Til brug for denne vurdering er der udarbejdet en række visualiseringer af lagerbygninger med en højde på op til 20 meter, som muliggjort med denne lokalplan. Visualiseringerne er udarbejdet med udgangspunkt i 4-5 standpunkter: Et kig fra Slipshavn, et kig fra Holckenhavn dæmningen, et kig fra den sydligste del af Nyborg marina - nord for Koppers A/S' område - og med to standpunkter i det tilstødende boligområde, med kig hhv. fra Kystvej ved Vognmandsvej og Kystvej ved Fjordvej. Efter høringsfasen er endvidere tilføjet en placering ved kysten ved Ludvig Hansensvejs forlængelse.

Det er Nyborg Kommunes vurdering, at den muliggjorte bygningshøjde ikke medfører en væsentlig påvirkning af kysten. Her ligger kommunen vægt på, at den ændrede højde ikke medfører et væsentlig anderledes visuelt udtryk af havneområdet som helhed set fra de valgte standpunkter på Knudshovedhalvøen, Holckenhavn dæmningen eller marinaen ved Nyborg by.

Kommunen ligger endvidere vægt på, at lagerhaller på op til 20 meter i højden ikke vil kunne ses fra beboelseskvarteret ved Knudshovedvej, Provst Hjortvej og Kystvej. De vil dog kunne ses fra kysten fra boliger i forreste række ligesom de eksisterende aktiviteter ved havnen, og i nogle tilfælde over den eksisterende vold.

Slutteligt ligger kommunen vægt på, at lagerhallerne placeres i et aktivt havneområde, hvor hensynet til at sikre fortsat velfungerede erhvervs- og havnearealer er tungtvejende.

Visualiseringerne kan ses nedenfor og er desuden vedlagt som bilag til planen.

Lokalplanen fastsætter herudover, at nyt byggeri skal sikres mod oversvømmelser i op til kote +2,10 m DVR90, hvilket svarer til en 100-års hændelse i 2050.

Kig fra Holckenhavn dæmningen mod øst. Eksisterende forhold forår 2019 øverst. Visualisering nederst.

Kig mod øst fra marinaen syd for Koppers A/S . Eksisterende forhold forår 2019 øverst. Visualisering nederst.

Kig fra marinestation Slipshavn mod nordvest. Eksisterende forhold forår 2019 øverst. Visualisering nederst.

Kig fra Kystvej ved Vognmandsvej mod sydøst. Eksisterende forhold forår 2019 øverst. Visualisering nederst.

Kig fra Kystvej ved Fjordvej mod sydøst. Eksisterende forhold forår 2019 øverst. Visualisering nederst.

Kig fra kysten ved Ludvig Hansensvejs forlængelse. Eksisterende forhold forår 2019 øverst. Visualisering nederst.