Naturbeskyttelse og beskyttelseslinjer

Fredede- og naturbeskyttede områder 

Der er ikke registreret fredede eller naturbeskyttede §3-områder indenfor planområdet.   

Beskyttelse af sjældne dyr og planter

Ifølge Habitatdirektivet må der ikke vedtages planer eller meddeles godkendelser, der kan ødelægge yngle- og rasteområder for de arter, der fremgår af direktivets bilag IV.

Der er ikke registreret beskyttede dyr, fugle eller planter i området. 

Nyborg Kommune har i januar 2022 besigtiget området syd for banegraven. Området var på dette tidspunkt tilplantet med primært nordmannsgran, thuja, cypres og fyr-arter brugt til pyntegrønt. Der var kun få døde træer, hvor barken var faldet helt af, så flagermus ville ikke kunne gemme sig under der. Dog var der to træer som havde spættehuller. 

Nyborg Kommune har derudover i april 2023 besigtiget området omkring banegraven. Også her blev der registreret enkelte træer med spættehuller, men ikke beskyttede dyr, fugle eller planter i området.. 

Hele planområdet er sidenhen blevet ryddet for beplantning. For træerne med spættehuller er rydningen foretaget i overensstemmelse med bestemmelser i artsfredningsbekendtgørelsen. 

 

 

Beskyttelseslinjer

En bræmme i det nordvestlige hjørne af planområdet er omfattet af skovbyggelinje efter Naturbeskyttelseslovens § 17. Se kortet herunder. 

Nyborg Kommune vurderer, at der mellem Juelsbeergskoven og lokalplanområdet ligger væsentlig lovlig bebyggelse, hvorfor der ikke kræves dispensation for skovbyggelinjen, jævnfør naturbeskyttelseslovens § 17 stk. 3.

Kortet viser lokalplanområdet sammenholdt med skovbyggelinjen. Skovbyggelinjen berører en mindre del af områdets nordvestlige hjørne. 

Internationale naturbeskyttelsesområder

Planområdet ligger ca. 1,5 km fra nærmeste Natura 2000-område. Område nr. 116 - Centrale Storebælt og Vresen, som indeholder habitatområdet H100 og fuglebeskyttelsesområderne F73 og F98.

Natura 2000-området omfatter øen Vresen og havet omkring Storebælt. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet indeholder marine naturtyper og -arter, samt naturtyper tilknyttet kysterne.

På grund af lokalplanens beskedne udstrækning, beliggenhed og karakter i forhold til Natura 2000-området er det Nyborg Kommunes vurdering, at planen ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for det aktuelle Natura 2000-område.