Forsyning

Varmeplan

Lokalplanområdet ligger uden for de områder, der i varmeforsyningsplanen er udlagt til kollektiv varmeforsyning (fjernvarme og naturgas).

Spildevandsplan

Lokalplanområdet ligger i åbent land uden for spildevandsplanens kloakoplande. Nye beboelser skal etablere individuelle, private spildevands renseanlæg, som opfylder renseklasse SOP.

Tag og overfladevand skal ledes, hvis teknisk muligt, til nedsivning i faskine/regnbede eller via sandfangsbrønde til eksisterende dræn/vandløb.

Vandforsyning

Lokalplanområdet ligger i et område der forsynes med vand fra Ørbæk vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk.

Elforsyning

Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af Vores Elnet A/S.