Grundvandsbeskyttelse

Nyborg Kommune ønsker at beskytte og bevare kommunens drikkevandsressource. I Nyborg Kommunes indsatsplan 2017 til beskyttelse af drikkevandsressourcen er reguleret aktiviteter indenfor BNBO, nitratfølsomme indvindingsområder, indvindingsoplande, OSD (områder med særlige drikkevandsinteresser) mv.

Alle lokalplanområderne ligger i OSD, og nogle er inden for indvindingsoplandet til Hjulby Bro Vandværk og tillige indenfor BNBO til nogle af vandværkets boringer.