Planens indhold

Områdets anvendelse og disponering 

Lokalplanen giver mulighed for etablering af et jordbaseret solcelleanlæg med tilhørende transformerbygninger, teknikhuse, tekniske installationer og infrastruktur. Lokalplanen giver derudover mulighed for læskure til græssende dyr. Lokalplanen fastlægger nærmere bestemmelser for omfang og placering af byggeri og anlæg.

Solcelleanlægget vil bestå af solcellepaneler, som er opsat på stativer. Solcellerne kan opstilles på tre måder. 

  1. Stativerne placeres i øst-/vestvendt retning med fastmonterede solcellepaneler, der peger mod syd. 
  2. Stativerne placeres i nord-/sydvendt retning med fastmonterede solcellepaneler, der peger mod hhv. øst og vest. 
  3. Stativerne placeres i nord-/sydvendt retning med solpanelerne monteret på et trackersystem, dvs. solpanelerne kan dreje om en vandret akse, så de følger solens gang.  

Fælles for alle opstillinger er, at der er plads imellem rækkerne af solceller, hvor det vil være muligt at færdes med et køretøj. Uanset hvilken teknisk løsning som vælges, så forventes solcellepanelerne ikke at blive højere end 3,2 m. Lokalplanen tillader dog en maksimal højde på op til 3,5 m. 

Billedet til venstre viser et eksempel på fastmonterede solceller opsat på stativer. Billedet til højre viser et eksempel med solceller på trackersystem. Systemet fungerer ved, at solcellepanelerne monteres på en vandretliggende, langsgående og drejelig stålbjælke, der drives af en elmotor. På den måde kan panelerne drejes hen over dagen, så de følger solens gang på himlen.  

Udover solcellepanelerne forventes anlægget at bestå af: 

  • 10-15 transformerbygninger af maks. 20 m2 og med en maksimal højde på 3,2 m.      
  • 1 krafttransformer med en maksimal højde på 6 m 
  • 1 apparathus (indeholdende koblingsanlæg, styretavler, kommunikationsanlæg mm) af ca. 40 m2 og med en maksimal højde på 4,5 m.   
  • vejrstationer og lynafledere 

Billedet viser et eksempel på en transformerstation. I baggrunden ses solceller med trackersystem. 

 

Billedet viser et eksempel på en vejrstation.   

Højden på størstedelen af anlægget vil være under 3,5 m. Lokalplanen stiller derfor ikke specifikke krav til placeringen af de små transformerbygninger. Det samlede anlæg skal dog respektere tinglyste servitutter i forhold til traceet med højspændingsledningerne og respektafstande til jernbanen. 

De højere konstruktioner, som krafttransformer og apparat-hus, skal placeres samlet og indenfor et areal på 20 x 30 m. Lokalplanen stiller krav om, at disse konstruktioner enten placeres tæt på de eksisterende driftsbygninger på ejendommen Nederbyvej 22, alternativt at de placeres i lokalplanens vestlige side, hvor de sløres af eksisterende og supplerende beplantning. 

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om, at solcelleanlægget som helhed inkl. beplantning ikke må placeres nærmere de omkransende beskyttede diger end 2 m og ikke nærmere det §3 beskyttede naturareal end 5 m. Trådhegn kan dog placeres tættere på de beskyttede diger (indtil 0,5 m), men skal ligeledes respektere en afstand af 5 m fra det §3 beskyttede naturareal. 

Interne veje må placeres frit indenfor området, dog minimum 0,5 fra beskyttede diger og beskyttet naturområde. 

Der henvises til nedenstående figur 1-3.   

 

 

Ubebyggede arealer og hegn

Arealerne under og mellem solcellerne bliver tilsået med græsser, blomster og urter. 

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om supplerende afskærmende beplantning på strækninger mod hhv. nord, syd og øst, jf. kortbilag 2. Beplantningen skal bestå af minimum 3 rækker blandede buske og træer.    

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opsættes et hegn i maks. 2 m højde rundt om solcelleanlægget. Hegnet skal udføres som et bredmasket vildthegn, som tillader at mindre dyr kan passere gennem området.    

Adgang og interne veje 

Adgang til lokalplanområdet skal ske via den eksisterende overkørsel på Nederbyvej, som i dag giver adgang til ejendommens driftsbygninger. Den eksisterende asfaltbelagte vej, som går igennem arealet kan bibeholdes, mens eventuelle nye veje, arbejds- og vendepladser kan anlægges frit indenfor området. Eneste krav er, at de anlægges med belægninger i grus.  

Zoneforhold og levetid 

Planområdet er beliggende i landzone og forbliver i landzone.

Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser, der ellers er nødvendige for ændret anvendelse og byggeri i landzone.

Lokalplanen sikrer også, at solcelleanlægget med tilhørende byggeri og infrastruktur fjernes, når driften af anlægget ophører. Den forventede levetid for anlægget er anslået til 30 år.