Kommuneplanen

Mål og retningslinjer

Kommuneplan 2021 fastlægger en række mål, der er styrende for kommunes planlægning for byudvikling på de tideliger DSB arealer. Mål af relevans for planlægningen for et Sundhedshus ved Holmens Boulevard vurderes at være følgende;

 • Den grønne struktur i udviklingsplanen skal være det styrende element i detailplanlægningen.
 • Byudviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag, hvor der skal tages vidtstrakte hensyn til natur og miljø, klimatilpasning, hensigtsmæssige infrastrukturelle løsninger, energibesparende løsninger, sundhedsfremmende tiltag samt løsninger til beskyttelse af grundvandet.
 • Sundhed, bæredygtighed og klimatilpasning skal fremmes og indtænkes i alle planløsninger, fx. ved indretning af offentlige friarealer, aktivitetspladser, anlæg af stier, orientering og udformning af bebyggelse, energibesparende foranstaltninger, handicapvenlige løsninger, reduktion af støj mv.

Hovedstruktur

Følgende generelle rammer i Kommuneplan 2021 har relevans for lokalplanen og er indarbejdet medmindre andet er angivet.

 • Støj: Støjfølsom bebyggelse skal placeres således, at støjbelastninger fra eksisterende eller planlagte veje ikke overstiger nedenstående grænseværdier. De i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 om støj fra veje fastsatte vejledende støjgrænseværdier, skal følges videst muligt.
 • Produktionsvirksomheder: Inden for de udpegede konsekvenszoner omkring erhvervsområderne forbeholdt produktionsvirksomheder mv. skal der ved lokalplanlægning redegøres for planens virkning på
  produktionsvirksomheder, herunder virksomhedens drifts- og udviklingsmuligheder. Der kan ikke lokalplanlægges for anvendelser, som vil medføre skærpede miljøkrav til produktionsvirksomhederne i det udpegede erhvervsområde forbeholdt produktionsvirksomheder mv. medmindre der i planlægningen stilles som forudsætning for ibrugtagning, at der er etableret afhjælpende foranstaltninger, der afværger denne påvirkning.
 • Spildevand: Al ny bebyggelse skal separatkloakeres, og inden for de ældre byområder skal der som minimum være forberedt til separat tilslutning. Det skal sikres, at så meget regnvand som muligt nedsives direkte i jorden, hvor jordbundsforholdene tillader dette. De befæstede arealer skal begrænses, så der sker en naturlig nedsivning. Regnvand fra tag og befæstede arealer skal nedsives via faskiner, for at undgå belastning af kloaksystemet.
 • Tilgængelighed: Veje, stier og opholdsarealer skal af hensyn til handicappede brugere så vidt muligt udformes efter anvisningerne i DS-håndbogen "Udearealer for alle".
 • Solceller: Generelt gælder, at solceller og solfangere skal ligge plant med og følge tagfladens hældning. Anlæggene må ikke have reflekterende dele eller overflader, der kan medføre blændende reflekser i forhold til naboer og trafik.
 • Klimatilpasning: Ved opførelse af nyt byggeri indenfor kystplanlægningslinjen skal fastsættelse af krav til sokkelkote ske, så der tages højde for risiko for oversvømmelse. Ved terrænregulering indenfor risikoområdet for skybrud og stormflod og på arealer indenfor kystplanlægningslinjen skal det sikres, at overfladisk afstrømning ved ekstreme regnhændelser kan ske uhindret i retning mod nærmeste recipient og eller blå/grønne struktur. Alternativt skal ubebyggede arealer indrettes, så de kan opmagasinere overskydende regnvand, der ikke kan afledes via de ordinære afledningskanaler.

Kommuneplanrammer

I Kommuneplan 2021 er lokalplanområdet beliggende indenfor rammeområde 1.O.37 samt rammeområde 1.T.6. Område 1.O.37 er udlagt til offentlige formål i form af sundhedshus og rehabiliteringscenter, og område 1.T.6 er udlagt til tekniske formål i form af parkering.

For rammeområdet 1.O.37 er fastlagt et maksimal etageareal på 6000m2  i min. 2 etager ud mod Storebæltsvej. Der kan punktvis etableres 5 etager, såfremt det ikke skygger væsentligt for omkringliggende bebyggelse. 

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området.