Grundvand

Planområdet er omfattet af en række beskyttelsesforhold ift. grundvand. En større del af planområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), grundvandsdannende oplande og indvindingsoplande fra Flødstrup og Ullerslev vandværker. Planområdet ligger uden for BNBO. I planen er der pga. grundvandsinteresser indtænkt større grønne arealer, der fastholder nedsivning i området. Parcelhusgrunde vil også kunne sikre en fortsat nedsivning, ligesom tagvand under visse forudsætninger kan nedsives. Det må imidlertid antages, at byudviklingen vil medføre en nedsættelse af grundvandsdannelsen i området. Derudover kan det ikke udelukkes, at byudviklingen medfører en forøget risiko for forurening af grundvandet medmindre de rette afværgeforanstaltninger sikres.

Påvirkningen på grundvandsinteresserne vurderes derfor i miljøvurderingen. Her findes det, at det ikke kan afvises, at byudviklingen i planområdet kan medføre en væsentlig negativ påvirkning af områdets drikkevandsressource, såfremt der ikke stilles krav om afværgeforanstaltninger og overvågningstiltag. Der opstilles derfor en række afværgetiltag, hvoraf nogle kan reguleres gennem nærværende lokalplan:

  • Der fastsættes en maksimal belægningsgrad på 45%.
  • Der sikres lokal nedsivning af regnvand, undtaget fra veje, kørearealer og p-pladser, hvor overfladevand skal ledes til kloak.
  • Der sættes bestemmelser for indretning af arealer til opbevaring af elementer med forureningsrisiko. 
  • Der stilles tekniske krav til rør og membran ifm. vandhåndtering og kloakker. 

Når de anførte forslag til afværgeforanstaltninger og overvågningstiltag indføres, vurderes det, at påvirkningen vil være af ikke-væsentlig karakter. Der henvises endvidere til, at der kan opnås en positiv påvirkning i og med, at arealet omlægges fra konventionel landbrugsdrift med antaget pesticidbrug og til boligformål, der som udgangspunkt ikke truer grundvandet. 

Figur 20: Grundvandsforhold i området. En større del af planområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), grundvandsdannende oplande og indvindingsoplande fra Flødstrup og Ullerslev vandværker. Planområdet ligger uden for BNBO.