Baggrund og formål

Baggrund

Nyborg byråd har truffet beslutning om udarbejdelse af nærværende lokalplan på baggrund af et projekt for et nyt grønt boligområde på en tidligere kommunal grund ved Skaboeshusevej i det nordlige Nyborg. Nyborg Kommune udbød i foråret 2020 lokalplanområdet som en storparcel på 14.900 m2 til salg. Salget forudsætter en udnyttelse af grunden til boliger med en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Den vindende budgiver har i samarbejde med en tegnestue udarbejdet en bebyggelsesplan for området, der tager afsæt i en harmonisk, sammenhængende boligbebyggelse integreret i området med respekt for nærheden til Teglværksskoven. 

Denne lokalplan fastsætter byggemuligheden for grunden med udgangspunkt i det konkrete projekt for et nyt grønt boligområde med byhuse i mellem én og tre etager.

Figur 1: Lokalplanområdets afgrænsning (rød linje) og nære omgivelser. Planområdet ligger tæt på både skov og strand i den nordlige del af Nyborg.

 

Formål

Det er lokalplanens formål, at udlægge et område ved Skaboeshusevej i Nyborg til tæt-lav boligbebyggelse. Planen skal sikres, at det nye boligområde udlægges som et samlet harmonisk hele, hvor boligerne etableres i ensartede materialer og formsprog. Samtidig skal planen sikre variation i området gennem krav om varierende højder og etageantal.

Målet er at planlægge et område med en vis grad af urbanitet tilpasset områdets skala og grønne rammer. 

Figur 2: Illustration af, hvordan en bebyggelse efter lokalplanens bestemmelser kan se ud. Bemærk, at det er lokalplanens bestemmelser, der sætter rammerne for et fremtidigt byggeri, hvorfor resultatet kan se anderledes ud end vist på eksemplet.

Planen har samtidig til formål at friholde et bælte på 25 m langs skovbrynet for boligbebyggelse og sikre dets anvendelse til rekreativt brug. Teglværksskoven er et vigtigt rekreativt skovområde i den nordlige del af Nyborg. Området har desuden potentiale til at fungere som spredningskorridor for dyr og planter. Det er vigtigt, at der sikres en respektafstand fra den nye bebyggelse og til skoven. Dette grønne bælte kan fungere som fælles fri- og opholdsareal for de nye boliger.

Figur 3: Illustration af, hvordan det grønne bælte efter lokalplanens bestemmelser kan se ud. Bemærk, at det er lokalplanens bestemmelser, der sætter rammerne for den fremtidige indretning, hvorfor resultatet kan se anderledes ud end vist på eksemplet.

Slutteligt er det lokalplanens formål, at sikre, at områdets udtryk forbliver grønt ved indretning af den nye bebyggelse på grunden. Målet er at skabe et attraktivt grønt boligområde samt at området fortsat syner grønt fra Skaboeshusevej. Det betyder bl.a., at skoven og det grønne bælte skal 'trækkes' ind i den nye bebyggelse ved integration af træer på parkeringsarealer og internt mellem boligbebyggelsen. Det betyder også, at der skal etableres et plantebælte mod Skaboeshusevej, der særligt skal skærme for kigge til parkeringsarealerne, der ligger nærmest vejen.