Planens indhold

Lokalplanen indeholder bestemmelser for anvendelsen af ejendommen på Enebærvej 3. Ud over boligformål kan ejendommen anvendes til offentlig administration. 

Lokalplanen opstiller derudover bestemmelser for bebyggelsens omfang og ydre fremtræden i det tilfælde, at der på ejendommen bygges om, bygges til eller bygges nyt. Da lokalplanen omfatter en ejendom i et eksisterende boligområde tager planens bestemmelser udgangspunkt i områdets nuværende karakter. Det vil sige, at der indenfor nærværende lokalplan maksimalt må bygges med en bebyggelsesprocent på 30, en højde på 8,5 m og i 1½ etage, dvs. en etage med udnyttet tagetage. Materialer og farver på udvendige bygningssider skal holdes i afdæmpede jordfarver, og der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer.

Lokalplanen opstiller derudover bestemmelser, der skal være med til at sikre, at parkering til ejendommen etableres på egen grund, samt at eventuel skiltning på ejendommen underordnes områdets overordnede karakter af boligområde.   

Lokalplanen stiller krav om, at der som minimum skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal til offentlig administration. Det svarer til gældende parkeringsnorm i kommuneplanen. Såfremt at der er behov for mere parkering, så skal disse pladser etableres på anden grund i nærheden og efter aftale. Det bemærkes, at hjemmeplejen i Ørbæk råder over parkeringspladser på Stationsvej - små 200 m fra lokalplanområdet.