Nationale interesser

Lokalplanen ligger inden for indvindingsopland og inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det er derfor i national interesse, at grundvandet sikres mod nedsivning af miljøskadelige stoffer og at der for så vidt muligt sikres en fortsat grundvandsdannelse.