Overfladevandshåndtering

Håndtering af overfladevand

Overfladevandet ledes i den nuværende situation mod Ørbæk å fra størstedelen af området, men en mindre del af lokalplanområdet afleder vand mod øst til Ørbæklunde Bæk. Se kortet længere nede (figur 15).

Lokalplanområdet vil blive spildevandskloakeret med afløb til Nyborg Forsynings ledningsnet. Regnvand fra tage håndteres lokalt med nedsivning for at bevare grundvandsdannelsen i området. Nedsivning vil ske direkte på terræn eller i faskiner enten lokalt på de enkelte matrikler eller i et fælles regnvandssystem afhængig af pladsforhold, og i hvilke områder jorden vurderes mest nedsivningsegnet. Et fælles regnvandssystem vil eksempelvis kunne blive etableret med grønne render/wadier langs veje og stier. Renderne vil blive etableret med indbyggede spærringer til tilbageholdelse og nedsivning af vand på de stejle skråninger således at nedsivningen sikres, erosion mindskes og renderne indgår med et rekreativt element i bebyggelsen.

Vand fra veje og parkeringsarealer afledes til Ørbæk Å efter rensning baseret på BAT, som for regnvand i dag er etablering af et vådt bassin med 200-250 m3 vand/red. ha. Bassinet etableres som en regnvandssø med en dybde på ca. 1 m langs det kommende stisystem. Bassinet søges udformet som et naturligt element i landskabet under de givne forudsætninger med et stærkt hældende terræn. Som supplement til det permanente vandspejl etableres et forsinkelsesvolumen, der sikrer at afledningen af regnvand lever op til myndighedskrav om drosling af vandføringen. Forsinkelsesvolumenet indbygges enten i regnvandssøens skråninger eller som opmagasinering langs med, under eller på vej- og parkeringsarealerne.

Lokalplanområdet ligger i et skrånende terræn med en nord-sydligt gående højderyg nær områdets afgrænsning ved Sentvedvej. Det betyder, at området ikke er berørt af væsentlige mængder skybrudsvand fra omgivelserne. Bebyggelsen placeres så skybrudsvand kan følge de naturlige strømningsveje i terrænet tilsvarende eksisterende forhold i området. Der vurderes derfor ikke at være risiko for oversvømmelse inden for lokalplanområdet. Se også kort med 'blue spots', altså områder hvor vand vil samle sig, herunder.

Figur 15: Kort med strømningsveje for overfladevand (blå streger) og 'blue spots', hvor vandet vil samle sig, i forhold til lokalplanens tre delområder. Som det ses, er lokalplanområdet ikke i risiko for oversvømmelse. Overfladevandet ledes i den nuværende situation mod Ørbæk å fra størstedelen af området, men en mindre del af lokalplanområdet afleder vand mod øst til Ørbæklunde Bæk. Kortet stammer fra programmet Scalgo Live. 

Lavbundsarealer

Den nordlige del af lokalplanområdet er omfattet af en udpegning til potentielt vådområde i Kommuneplan 2021. Indenfor de udpegede potentielle vådområder må der ikke gives tilladelser til byggeri og anlæg mv., som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.

Området udpeget som potentielt vådområde ligger i tilknytning til Ørbæk Å og er i lokalplanen udelukkende omfattet af delområde 3, der udlægges til naturområde. Bestemmelserne for delområde 3 vurderes ikke at være i modstrid med udlægget til potentielt vådområde.

Den sydlige og vestlige del af lokalplanens område er desuden omfattet af en udpegning til lavbundsareal. I følge Kommuneplan 2021 skal udpegede lavbundsarealer så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg mv. Eventuelle anlæg på lavbundsarealer bør udformes, så en fremtidig vandstandshævning og naturudvikling på arealerne er mulig.

De vestlige udpegninger til lavbundsarealer er desuden omfattet af naturbeskyttelse og kan derfor ikke bebygges. Disse arealer ligger inden for lokalplanens delområde 3, der udlægges til naturområde. Bestemmelserne for delområde 3 vurderes ikke at være i modstrid med udpegningen til lavbundsareal.

Det sydlige overlap med udpegningen til lavbundsarealer ligger inden for lokalplanens delområde 2. Lokalplanen fastlægger et byggefelt inden for delområde 2, der sikrer, at der ikke kan opføres bebyggelse inden for lavbundsarealudpegningen. 

Figur 16: Udpegninger til lavbundsarealer, potentielle vådområder og områder, der i følge kortlægningen i kommuneplanen kan være i risiko for oversvømmelse ifm. skybrud eller ekstrem vandhøring i Ørbæk Å.