Nationale interesser

Planområdet ligger i de statslige vandområdeplaner inden for hovedvandopland 1.14 Storebælt. Der ændres ikke på arealets anvendelse med denne plan, hvorfor planen ikke medfører en ændret påvirkning ift. vandområdeplanerne.

Planområdet ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.