Klimatilpasning

Planområdet ligger i et fokusområde efter Nyborg Kommunes klimatilpasningsplan. Skovparken er udpeget som fokusområde, da der fremover er risiko for skader som følge af oversvømmelser fra kloakken ved skybrud. Der har ikke været problemer med oversvømmelser i området endnu. I fokusområderne skal nye byggerier og anlæg sikres mod store værditab ved oversvømmelser fra bl.a. ekstremregn ved at der gennemføres en vurdering af risikoen og med forslag til håndtering af denne. Alternativt skal bygherre godtgøre, at der ikke vil ske oversvømmelser på stedet.

I forbindelse med planarbejdet er der udarbejdet en analyse af overfladevandshåndteringen i planområdet. Analysen viser, at planområdet, med den planlagte bebyggelsesgrad og bestemmelser om grønne tage, kan håndtere en fremtidig ekstremregnhændelse (100-årshændelse T=100 år), hvis der etableres regnvandsbassiner til forsinkelse af udledning og ophobning af regnvand med et volumen på 525 m3.

Håndteringen af overfladevand tiltænkes, at løses ved LAR, hvor overfladevand fra boliger, parkering og stier, ledes til åbent regnbassin med permanent vandspejl. Jf. geoteknisk rapport er der kun stødt på grundvandsspejl ved en boring. Denne viser grundvandsspejl i en dybde på 1,6 meter. Regnvandsbassiner vil således fungere som en bremse til udledning samt et volumenmagasin til ophobning af regnvand.

Planen sikrer klimasikring af området ved at fastsætte, at der skal etableres regnvandsbassiner med et samlet volumen på 525 m3 til ophobning af regnvand. Denne volumen skal fordeles på min. to bassiner. Bassiner udføres med dykket indløb og droslet udløb således en udledning på 2 l/s/ha ikke overskrides, jf. Nyborg Spildevandsplan 2018-2024.