Gældende lokalplan og zonestatus

Størstedelen af lokalplanområdet er landbrugsjord i landzone. Dette område er ikke omfattet af en lokalplan.

Et mindre område i den sydlige del af planområdet (det tidligere Højvangen samt to eksisterende boliger lands Kertemindevej) ligger i byzone og er omfattet af lokalplan nr. 46 for et boligområde i Ullerslev by (2004). Lokalplanen udlægger denne del af planområdet til hhv. offentlige formål og boligområde. Lokalplan nr. 46 aflyses for så vidt angår nærværende lokalplans område ved vedtagelse af nærværende lokalplan.