Baggrund og formål

Baggrund

Nyborg byråd har truffet beslutning om udarbejdelse af nærværende lokalplan for at sikre et attraktivt udbud af byggegrunde i Ørbæk. 

Ørbæk er som en af kommunens centerbyer en vigtig brik i kommunens bymønster. Byen fungerer som et vigtigt udbudscenter for privat- og offentlig service i den sydlige del af kommunen. Ørbæk har da også oplevet stor befolkningsfremgang i de seneste år, hvor der bl.a. er gennemført en stor udvidelse af boligudbuddet, bl.a. med et stort parcelhusbyggeri omkring Mejerivænget, tæt-lavt byggeri i Krohaven og ved det gamle rådhus mm. Dette har medvirket til den positive udvikling i befolkningstallet, der fra 2010 til 2020 er steget med 8%

Hvis den positiv udvikling skal fastholdes er det vigtigt, at der løbende sikres gode muligheder for fortsat boligtilførsel i byen, både i form af byomdannelse og nye udlæg på bar mark.

Lokalplanen muliggør en første etape af en ny byudvikling øst for byen, hvor både skole, forenings- og idrætstilbud, handelsmuligheder og grønne områder er i nærheden.

Formål

Lokalplanen har til formål at udlægge et nyt område på godt 2 ha til byudvikling og samtidig sikre et udlæg til et nyt naturareal mellem byudviklingsområdet og Ørbæk å. Planen muliggør etape 1 af en større byudvikling, der i kommuneplanen er planlagt øst for Ørbæk ved Sentvedvej og Langemosevej.

Med planen muliggøres et nyt boligområde med både parcelhuse og rækkehuse ved Sentvedvej øst for Ørbæk med god adgang til både skole, handelsmuligheder, foreningsliv og grønne områder. Planen skal sikre, at det nye boligområde indpasses med hensyn til områdets natur-, grundvands- og landskabsinteresser. Både hvad angår bebyggelsen og mulighederne for beplantning.

Samtidig skal planen sikre, at der kan bygges en variation af boliger med hensyn til materialevalg og udseende, så der muliggøres et varieret og attraktivt boligområde. 

Figur 1: Planområdets placering i Ørbæk. Planområdet udgår 1. etape af en større byudvikling øst for byen. Området
ligger attraktivt nær ved ådalen, skole, handelsmuligheder og forenings- og idrætstilbud.