Påvirkning af produktionsvirksomheder

Lokalplanområdet er indenfor 500 meter fra en række mindre virksomheder, der falder under definitionen for en produktionsvirksomhed i planlovens forstand. Mellem virksomhederne og den planlagte boligbebyggelse ligger i forvejen boliger, der begrænser virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder iht. gældende miljøkrav. Lokalplanens bebyggelse begrænses til maksimum 8,5 m i højden, hvorfor bebyggelsen ikke vurderes at kunne blive påvirket af røg, støv eller anden luftforurening, som den eksisterende bebyggelse ikke påvirkes af.

Lokalplanen vurderes derfor ikke at kunne medføre skærpede miljøkrav til produktionsvirksomheden Planen vurderes ikke at blive påvirket af røg, støg, lugt, støv eller anden luftforurening fra produktionsvirksomhederne. Lokalplanen vil derfor ikke medføre skærpede miljøkrav til en produktionsvirksomhed.