Forsyning

Varmeplan

Lokalplanområdet ligger i naturgasområde.

Spildevandsplan

Området er planlagt fælleskloakeret, og derfor løber spildevand og overfladevand i samme ledning.

Der kan ikke nedsives fra vejarealer, da området ligger i et indvindingsopland med drikkevandsinteresser, og området ligger langt fra recipient. Overfladevand skal derfor afledes til fælleskloak.

Bygherre har mulighed for at etablere et forsinkelsesbassin (med tæt bund) eller rørbassin for vejvandet forud for tilslutning på forsyningens system.

Vandforsyning

Lokalplanområdet ligger i et område der forsynes med vand fra Ørbæk Vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk.

Elforsyning

Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af Vores Elnet A/S.