Naturbeskyttelsesloven

Den nordvestlige del af lokalplanområdet berøres perifært af 300 m skovbyggelinje tilknyttet skoven ved Juelsbjerg Gods.

Normalt må der ikke placeres ny bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra skove, jf. Naturbeskyttelsesloven. Da der allerede findes væsentlig lovlig bebyggelse mellem skoven og lokalplanområdet, så er det Nyborg Kommunes vurdering, at beskyttelseslinjen ikke træder i kraft, jf. Naturbeskyttelseslovens § 17 stk. 3.