Planens indhold

Denne lokalplan supplerer udelukkende den hidtil gældende lokalplan nr. 235 for "Nyborg Destillery". Det betyder, at lokalplan nr. 235 fortsat er gældende ved vedtagelsen af nærværende lokalplan. 

Denne lokalplan regulerer imidlertid også arealer, der ikke tidligere har været omfattet af lokalplan. Det drejer sig om arealerne mellem lokalplan nr. 235's område og Holmegade mod nord og Holmens Boulevard mod vest. 

I det følgende gennemgås lokalplanens indhold.

Zoneforhold

Matrikelnumre 927af og 927ak (nærmest Holmens Boulevard og Holmegade) ligger i landzone og overføres med denne lokalplan til byzone. Den resterende del af lokalplanområdet forbliver i byzone.

Anvendelse

Lokalplanen opdeler området i tre delområder. Delområde 1 omfatter bygningen, hvor Nyborg Destilleri holder til (Holmens Boulevard 11). Delområde 2 dækker hhv. området med bygningen, hvor Lokale- og Anlægsfonden holder til (Holmens Boulevard 13), området hvor AB Holmegaardens bygning ligger og den nordlige del af området med det uudnyttede byggefelt. Delområde 3 omfatter en grøn bræmme langs Holmens Boulevard. Se afgrænsningerne af delområderne på kortbilag 2.

Lokalplanområdets delområder må kun anvendes som følger:

  • Delområde 2 må kun anvendes til erhvervsformål i form af publikumsorienterede servicefunktioner, kontor, lager, administration og besøgsfaciliteter.
  • Delområde 3 må kun anvendes som grøn kile, hvor der dog i den sydlige del (matr. nr. 927n) kan indpasses parkeringsarealer med beplantning.

Der fastsættes ikke nye anvendelsesbestemmelser for delområde 1. Her gælder fortsat bestemmelserne i lokalplan nr. 235 for "Nyborg Destillery", nemlig at området kun må anvendes til "erhvervsformål i form af spiritusproduktion, lager, administration og besøgsfaciliteter (fx café, auditorium, butik til salg af egne produkter og lign.)"

Bebyggelsesomfang, -udseende og -placering

Lokalplanen fastsætter, at der må etableres et etageareal på max. 5000 m2 inden for området. Lokalplanen ophæver samtidig lokalplan nr. 235's bestemmelser om det maksimale tilladelige etageareal. Lokalplanen fordeler byggeretten inden for fire byggefelter (A, B, C og D, se kortbilag 2). Det specificeres i planen, hvor meget der må bygges inden for de enkelte byggefelter.

I praksis er lokalplanområdet stort set udbygget, dog med undtagelse af en byggeret på 1700 m2 i byggefeltet mod Holmegade. Inden for byggefeltet kan der opføres bygninger til publikumsorienterede servicefunktioner, kontor, lager, administration og besøgsfaciliteter, jf. anvendelsesbestemmelserne. Bebyggelse mod Holmegade må højest være 8,5 m i højden og i to etager. 

For at sikre ny bebyggelse mod fremtidige oversvømmelser stilles krav om en sikringskote (gulvkote) på min. +2,5 m DVR90, dog med visse undtagelser.

Lokalplanen sætter kun bestemmelser om den ydre fremtræden af bygninger inden for det uudnyttede byggefelt mod Holmegade samt for eventuelt erstatningsbyggeri i byggefeltet, hvor AB Holmegaardens bygninger ligger. Lokalplan nr. 235 sætter nemlig i forvejen bevarende bestemmelser for udseendet af de bevaringsværdige bygninger, hvori Nyborg Destilleri og Lokale- og Anlægsfonden ligger. 

For ny bebyggelse stiller planen følgende krav vedrørende den ydre fremtræden:

  • Facader må kun fremstå i træ, evt. malet sort, eller i gule mursten med changering. Større dele af facaden må endvidere bestå af glaspartier.
  • Minimum 40% af facadens areal i stueplan mod Holmegade skal bestå af vinduespartier (kun byggefelt A).
  • Bebyggelse må kun fremstå med saddeltage uden valm og udhæng.
  • Tage må kun beklædes med sort tagpap eller sedum eller anden vandabsorberende beplantning.

Parkeringsnorm

Lokalplanen supplerer lokalplan nr. 235 med konkrete bestemmelser vedrørende parkeringsnormen i lokalplanområdet både for bilparkering og cykelparkering. Normen stammer fra Kommuneplan 2021.

Grøn kile

Det er et vigtigt hovedgreb i byudviklingen mellem Nyborg st. og Yderpiererne, at der sikres en grøn kile på strækningen Banegårdsalléen-Enghavevej-Holmens Boulevard. Den grønne kile skal både sikre et sammenhængende grønt forløb mellem Nyborg st. og den kommende bypark på Yderpiererne og sikre kig til Nyborg Fjord.

Lokalplanen fastsætter derfor, at dele af matr. nr. 927af og 927ak (delområde 3) kun må indrettes som et samlet grønt forløb i græsser, urter og/eller vilde blomster og med mulighed for variationer i terrænet.

Figur 5: Udklip fra strategiplanen En samlet by, der viser princippet for den grønne struktur. Lokalplanområdet er markeret med sort ring.