Baggrund og formål

Baggrund

Nyborg Byråd har truffet beslutning om udarbejdelse af nærværende lokalplan på baggrund af et ønske om, at give mulighed for et mindre område med rækkehuse på et markareal mellem Fynsvej og boligområdet ved Mosebakken og Pilsgårdvænget. Der er mangel på mindre boliger i Nyborg by, der kan være et alternativ til større parcelhusboliger på ene side og lejligheder på den anden. Samtidig arbejder Nyborg Kommune for, at en stor del af de nye boliger i byen kan udvikles inden for eksisterende byzone, så presset på arealressourcen begrænses.

Det er med den baggrund, at denne lokalplan er udarbejdet.

Figur 1: Oversigtskort med placeringen af lokalplanområdet i den vestlige del af Nyborg. Planområdet ligger lige øst for byens største erhvervsområde, men omgivet af eksisterende boliger.

Formål

Nyborg Kommune ønsker, at det nye boligområde skal være en naturlig del af både det eksisterende boligområde ved Mosebakken og Pilsgårdvænget. Boligerne skal derfor indpasses med en lignende arkitektur, lignende materialer og lignende omfang som de eksisterende boliger syd for området. Det nye boligområde skal desuden sikres mod miljøpåvirkning fra både trafikken på Fynsvej og ifm. fremtidig ekstremnedbør. 

Det er lokalplanens formål, at udlægge et område til tæt-lav boliger. Områdets boliger skal i omfang (bygningers højde og drøjde), fremtræden (materialer, farver mv.) og gennem boligernes placering på grunden sikre, at området indpasses så det ikke skiller sig ud fra boligerne ved Mosebakken, Pilsgårdvænget og Mosevej.

Lokalplanen skal derudover sikre, at der skabes plads til et samlet grønt fælles fri- og opholdsareal til de nye boliger, så de fremtidige beboere har adgang til gode grønne omgivelser til afslapning og rekreation. Lokalplanen skal også sikre, at området skærmes mod støj fra vejtrafikken på Fynsvej og Langelandsvej, så både boliger og de grønne opholdsområder ikke belastes af trafikstøj. 

Slutteligt er det planens formål at sikre, at overfladevand fra planområdet kan håndteres inden for planområdet, dvs. at der reserveres tilstrækkeligt med areal til nedsivning eller opsamling af regnvand.