Landskaber

Den sydlige del af området er udlagt i Kommuneplan 2021 som særligt geologisk interesseområde. Et særligt geologisk interesseområde må ikke forringes ved sløring eller ødelæggelse af gravning eller ved etablering af bebyggelse, tekniske anlæg, skovrejsning m.v.

Inden for større sammenhængende landskabsområder kan planlægning for bebyggelse, herunder tekniske anlæg, kun ske, hvis det er godtgjort, at de landskabelige interesser ikke tilsidesættes.

Udpegningen til særlige geologiske interesseområder er udpeget på baggrund af Sallinge Ås. Området strækker sig fra Storebælt i øst til Jordløse Bakker i vest. Landskabet er dannet i den sidste istid. I Nyborg Kommune omfatter området Ørbæk-, Kongshøj- og Kastel Tunneldale. Dalene er dannet af smeltevand, der løb i tunneller under Storebæltsgletcheren. Tunneldalen omkring Vindinge Å er en af disse dale og er derfor udpeget til et område med særlige geologiske interesser. 

Udpegningen til større sammenhængende landskaber er udpeget på baggrund af Vindinge Å. Åen ligger med stejle kanter i bunden af en istidsdal. Lokalplanområdet ligger ovenfor dalen på et forholdsvist fladt terræn med flere beplantede diger og læhegn. Terræn og den eksisterende beplantning bryder således den visuelle sammenhæng mellem lokalplanområdet og Vindinge Å. Da Vindinge Å er baggrunden for udpegningen, vurderes det, at planen ikke vil ændre på karakteren af det større sammenhængende landskab.

Udpegningen til særlige geologiske interesseområder er udpeget på baggrund af Sallinge Ås. Området strækker sig fra Storebælt i øst til Jordløse Bakker i vest. Landskabet er dannet i den sidste istid. I Nyborg Kommune omfatter området Ørbæk-, Kongshøj- og Kastel Tunneldale. Dalene er dannet af smeltevand, der løb i tunneller under Storebæltsgletcheren. Mod vest udmunder tunneldalene i hedesletten ved Gislev. Hele strækningen er et meget klassisk forløb med tunneldale, smeltevandsdale og sletter og rummer stor forsknings-, undervisnings- og besøgsmæssig værdi.

Lokalplanområdet berører kun udpegningen i meget lille grad i den sydlige del af området. Planområdet ligger placeret med et læhegn mod syd, der gør at man ikke opfatter sammenhængen til tunneldalen og udmundingen i Storebælt.