Vejloven

Nedlæggelse/ændring af den eksisterende vejadgang til ejendommen til brug for boligområdet kræver Vejdirektoratets tilldelse i medfør af vejloven (lov nr. 1520 af 27/12/2014 om offentlige veje m.v.).